Information om håndtering af dine persondata i forbindelse med behandlingen af din klage

– version dateret 8. november 2021

Personoplysninger, der indhentes i forbindelse med din klage håndteres af Théa Nordic AB og dets moderselskab Laboratoires Théa S.A.S., som er den dataansvarlige. Dette sker med henblik på at behandle din klage over kvaliteten af et af vores produkter.

I den forbindelse er vi forpligtet til at beskytte fortroligheden og sikkerheden af de persondata, der indhentes på de nedenfor definerede betingelser.

Hvad er persondata? Hvilke typer persondata indhenter vi?

Persondata er enhver form for information, der kan henføres til en bestemt person og som gør det muligt direkte eller indirekte at identificere ham/hende.

I forbindelse med behandlingen af din klage over kvaliteten af et af vores produkter indhenter vi:

 • oplysninger relateret til din klage og det pågældende produkt for at kunne foretage vores undersøgelser;
 • dine kontaktoplysninger, så vi kan kontakte dig igen for at få flere oplysninger eller for at oplyse dig om, at vi er i gang med at behandle din klage (f.eks. dit fulde navn, dit telefonnummer eller din e-mailadresse).

Hvorfor indhenter vi disse persondata og på hvilket grundlag?

Det er nødvendigt, at vi indhenter dine personoplysninger for at kunne behandle din klage, udføre vores undersøgelser og holde dig opdateret om behandlingen af klagen.

Grundlaget for vores behandling af dine persondata er overholdelse af de juridiske forpligtelser, der er pålagt os, samt bedste praksis for vores branche.

Hvem har adgang til dine personoplysninger?

Modtagerne af de indhentede data er godkendte medarbejdere hos Théa Nordic AB, Laboratoires Théa SAS og eventuelle godkendte underleverandører som f.eks. fremstilleren.

Dine oplysninger kan i nogle tilfælde blive sendt til sundhedsmyndighederne, hvis der er tale om en sundhedsrisiko eller hvis det er nødvendigt at tilbagekalde et produktparti.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger bliver gemt i den gældende lovgivningsmæssige periode efter modtagelse af din klage.

Dine rettigheder

Ifølge databeskyttelsesforordningen har du ret til indsigt, berigtigelse, sletning og ret til at få dine personoplysninger overført fra én dataansvarlig til en anden (dataportabilitet) samt ret til indsigelse eller begrænsning af behandling af dine oplysninger.

Hvordan kan du gøre brug af dine rettigheder?

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre brug af en eller flere af de førnævnte rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på e mail Privacy.nordic@theapharma.com eller pr. brev på Théa Nordic AB, Storgatan 55, 70363 Örebro, Sverige.

Du kan også besøge Datatilsynets hjemmeside (datatilsynet.dk) for at få flere oplysninger, og her kan du eventuelt også indgive en klage.

Information om håndtering af dine persondata i forbindelse med behandlingen af bivirkninger relateret til vores produkter

– version dateret 8. november 2021

Personoplysninger, der indhentes i forbindelse med din bivirkningsindberetning, håndteres af Théa Nordic AB (i det følgende kaldet “Théa”) og dets moderselskab Laboratoires Théa S.A.S., som er den dataansvarlige. Dette sker med henblik på at forebygge, overvåge, undersøge og håndtere bivirkninger relateret til vores produkter.

I den forbindelse er vi forpligtet til at beskytte fortroligheden og sikkerheden af de persondata, der indhentes på de nedenfor definerede betingelser.

Hvis du indberetter en bivirkning på vegne af en anden person, som har oplevet en bivirkning, er det dit ansvar at videregive følgende oplysninger til denne person og herefter bekræfte over for os, at du har videregivet oplysningerne.

Hvad er persondata? Hvilke typer persondata indhenter vi?

Persondata er enhver form for information, der kan henføres til en bestemt person og som gør det muligt direkte eller indirekte at identificere ham/hende.

Som led i vores indsamling af bivirkninger håndterer vi specifikt indberetterens identifikationsoplysninger og sundhedsoplysninger om den person, der har oplevet bivirkningen.

De persondata, som vi indhenter, er begrænset til oplysninger, der er strengt nødvendige for at kunne vurdere bivirkningen:

 • Oplysninger om personen, der har oplevet bivirkningen: fødselsdato, køn, vægt, højde, sundhedsoplysninger, andre oplysninger der er nødvendige for at kunne vurdere bivirkningen (f.eks. risikofaktorer som f.eks. rygning, alkohol eller stofmisbrug);
 • Oplysninger om indberetteren: fornavn, efternavn, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse, oplysninger om, hvorvidt indberetteren er en sundhedsfaglig person og hans/hendes fagområde, om indberetterens relation til patienten, om indberetteren er medlem af en godkendt organisation, om indberetteren er fra en sundhedsmyndighed etc.

Vi har brug for indberetterens kontaktoplysninger for eventuelt at kunne kontakte ham/hende med henblik på at få de nødvendige og korrekte oplysninger om den indberettede bivirkning.

Bemærk: Hvis indberetteren også er den person, der har oplevet bivirkningen, betyder det, at fortroligheden af hans/hendes identitet ophæves.

Hvorfor indhenter vi disse persondata og på hvilket grundlag?

Det er nødvendigt, at vi indhenter disse personoplysninger for at kunne håndtere indberetningen og for at kunne gøre følgende:

 • indsamle, registrere, analysere, overvåge, dokumentere, overføre og opbevare data vedr. alle bivirkninger;
 • kontakte personen, som indberettede bivirkningen eller den sundhedsfaglige person, som kan give mere detaljerede oplysninger om den indberettede bivirkning.

Grundlaget for denne behandling er overholdelse af de juridiske forpligtelser, der er pålagt os ved lovmæssige og regulatoriske bestemmelser for sundhedsovervågning.

Hvor længe opbevarer vi disse oplysninger?

Disse persondata bliver gemt i den lovgivningsmæssige periode, der er gældende for bivirkningsovervågning og i højst 70 år efter lægemidlet, det medicinske udstyr eller produktet ikke længere markedsføres. Under alle omstændigheder gemmer vi kun disse personoplysninger så længe, det er nødvendigt for de formål, de er indhentet til, herunder opfyldelse af enhver juridisk forpligtelse eller rapporteringspligt.

Hvem har adgang til disse persondata?

Modtagerne af disse data er følgende:

 • Godkendte medarbejdere hos Théa Nordic;
 • Databehandlere, der arbejder på vegne af eller under ansvar af Théa Nordic eller dets moderselskab Laboratoires Théa S.A.S. inden for rammerne for deres opgave og i henhold til de betingelser, der er defineret i kontrakten om underleverandører;
 • Godkendte medarbejdere hos Laboratoires Théa S.A.S., som arbejder med den globale lægemiddelovervågningsdatabase og til hvem Théa Nordic sender bivirkningsrapporten;
 • Sundhedsfaglige personer, der arbejder med patientovervågning og sundhedsfaglige personer eller andre fagpersoner, som bidrager med yderligere ekspertise;
 • Bemyndigede organisationer, som er ansvarlige for vurderingen af lægemidler, medicinsk udstyr eller produkter;
 • De kompetente nationale eller udenlandske sundhedsmyndigheder, som i udøvelsen af deres hverv er ansvarlige for overvågning og til hvem Théa Nordic og Laboratoires Théa S.A.S. er forpligtet til at rapportere oplysninger vedr. bivirkninger. I nogle tilfælde bliver sagen rapporteret til flere udenlandske sundhedsmyndigheder;
 • Tredjepart virksomheder hvis lægemiddel, medicinsk udstyr eller produkt kan være impliceret;

Rapporterne indeholder oplysninger om bivirkningen og en begrænset mængde personoplysninger som beskrevet ovenfor.

Videregivelse af persondata

Som led i vores juridiske forpligtelse til at rapportere til de kompetente sundhedsmyndigheder videresender vi i nogle tilfælde indirekte identificerbare personoplysninger til sundhedsmyndigheder uden for EU. For at kunne videregive personoplysningerne på tilstrækkeligt beskyttet vis har vi indført de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre at personoplysningerne håndteres i henhold til EU’s databeskyttelseslovgivning. Hvis du ønsker at vide mere om vores sikkerhedsforanstaltninger, kan du kontakte os som beskrevet nedenfor i ” Hvordan kan du gøre brug af dine rettigheder?“.

Dine rettigheder

Indberetteren og personen, der har oplevet bivirkningen, har en række rettigheder mht. håndtering af deres personoplysninger. Disse rettigheder er bl.a.:

Indsigt: du har ret til at se dine personoplysninger.

Berigtigelse: du har ret til at få rettet ufuldstændige eller urigtige personoplysninger om dig.

Begrænsning: du har ret til at bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, især hvis du ønsker at få fastslået om de er korrekte.

Brug af personoplysninger efter din død: du har ret til at udstikke retningslinjer for brugen af dine personoplysninger efter din død.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet.

Håndteringen af dine personoplysninger sker, fordi vi er forpligtet til at overholde de juridiske forpligtelser, der er fastsat i lovene og reglerne for sundhedsovervågning. Du har ikke ret til at få slettet dine personoplysninger, ret til at gøre indsigelse mod behandling af din personoplysninger eller ret til at få dine personoplysninger overført.

Hvordan kan du gøre brug af dine rettigheder?

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre brug af en eller flere af de førnævnte rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på e mail: Privacy.nordic@theapharma.com eller pr. brev på Théa Nordic AB, Storgatan 55, 70363 Örebro, Sverige.

Du kan også besøge Datatilsynets hjemmeside (datatilsynet.dk) for at få flere oplysninger, og her kan du eventuelt også indgive en klage.

Information om håndtering af dine persondata i forbindelse med behandlingen af din anmodning om medicinske oplysninger

– version dateret 8. november 2021

Personoplysninger, der indhentes i forbindelse med din anmodning om medicinske oplysninger, behandles af Théa Nordic AB og dets moderselskab Laboratoires Théa SAS, som er den dataansvarlige, for at kunne besvare din anmodning.

I den forbindelse er vi forpligtet til at beskytte fortroligheden og sikkerheden af de persondata, der indhentes på de nedenfor definerede betingelser.

Hvad er persondata? Hvilke typer persondata indhenter vi?

Persondata er enhver form for information, der kan henføres til en bestemt person og som gør det muligt direkte eller indirekte at identificere ham/hende.

I forbindelse med behandlingen af din anmodning om medicinske oplysninger indhenter vi:

 • oplysninger relateret til din anmodning for at kunne give dig et svar;
 • dine kontaktoplysninger, så vi kan svare på din anmodning (f.eks. dit telefonnummer eller e mailadresse).

Hvorfor indhenter vi disse persondata og på hvilket grundlag?

Det er nødvendigt, at vi indhenter dine personoplysninger for at kunne behandle og svare på din anmodning.

Grundlaget for vores behandling af dine persondata er overholdelse af de juridiske forpligtelser, der er pålagt os, samt bedste praksis for vores branche.

Hvem har adgang til dine persondata?

De personer der behandler de indhentede data, er Théa Nordic’s godkendte medarbejdere og eventuelle godkendte underleverandører.

Din anmodning kan eventuelt også blive sendt til godkendte medarbejdere hos Laboratoires Théa S.A.S. i anonymiseret form. I sådanne tilfælde er din identitet skjult.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger, indtil vi har svaret på din anmodning og i 2 år efter vi har sendt dig svaret på din anmodning.

Dine rettigheder

Ifølge loven har du ret til indsigt, ret til berigtigelse, ret til sletning, ret til at få dine personoplysninger overført fra én dataansvarlig til en anden (dataportabilitet) og ret til indsigelse eller begrænsning af behandling af dine oplysninger.

Hvordan kan du gøre brug af dine rettigheder?

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre brug af en eller flere af de førnævnte rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på e mail: Privacy.nordic@theapharma.com eller pr. brev på Théa Nordic AB, Storgatan 55, 70363 Örebro, Sverige.

Du kan også besøge Datatilsynets hjemmeside (datatilsynet.dk) for at få flere oplysninger, og her kan du eventuelt også indgive en klage.

Vi hjælper dig med dine spørgsmål

Kontakt os